ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Organismgrupp : Däggdjur

Familj .

Vetenskapligt namn .

Svenskt namn .

Kat.2015 .

Kat.2020 .

Kriterium 2020

 
Canidae Canis lupus lupus eurasiatisk skogsvarg VU EN D Visa
Canidae Vulpes lagopus fjällräv EN EN D Visa
Cervidae Alces alces älg LC NT A1b Visa
Cervidae Cervus elaphus elaphus kronhjort NT LC Visa
Cervidae Rangifer tarandus vildren RE Visa
Felidae Lynx lynx lo VU NT C1; D1 Visa
Leporidae Lepus timidus skogshare LC NT A2ce Visa
Muridae Rattus rattus svartråtta RE Visa
Mustelidae Gulo gulo järv VU VU D1 Visa
Mustelidae Lutra lutra utter NT LC Visa
Phocidae Phoca vitulina (Baltic population) knubbsäl (östersjöpopulationen) VU VU D1 Visa
Phocoenidae Phocoena phocoena tumlare VU VU A2bd; C1 Visa
Phocoenidae Phocoena phocoena (Baltic population) tumlare (östersjöpopulationen) NE EN D Visa
Ursidae Ursus arctos brunbjörn NT NT D1 Visa
Vespertilionidae Barbastella barbastellus barbastell VU NT Visa
Vespertilionidae Eptesicus serotinus sydfladdermus EN° LC° Visa
Vespertilionidae Myotis alcathoe nymffladdermus CR EN D Visa
Vespertilionidae Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus CR EN D Visa
Vespertilionidae Myotis dasycneme dammfladdermus EN NT D1 Visa
Vespertilionidae Myotis myotis större musöra NA EN D Visa
Vespertilionidae Myotis nattereri fransfladdermus VU NT Visa
Vespertilionidae Nyctalus leisleri mindre brunfladdermus CR VU D1 Visa
Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus sydpipistrell CR NT D1 Visa
Vespertilionidae Plecotus austriacus grålångöra CR EN D Visa


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter