ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Sideractis glacialis

Organismgrupp:
Koralldjur  
Familj:
Sideractiidae  
Vetenskapligt namn:
Sideractis glacialis  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
D2  

Kriteriedokumentation 2020:
Sideractis glacialis är ett djuplevande koralldjur som är känd från norska kusten (främst Trondheimsfjorden), Shetland-Färö-kanalen samt Medelhavet. Arten är i dessa områden aldrig funnen grundare än 200 meter. 2007 observerades arten mha ROV på två lokaler i Kosterfjorden, på 90-100 meters djup. Båda bestånden - det ena om ca 20 individer och det andra om ca 100 - återfanns på branta klippväggar i täta "klonliknande" förekomster. En population observerades även på ca 80 meters djup i Rauerfjorden (Yttre Oslofjord). Det är dock osäkert om den observerade arten verkligen är Sideractis glacialis, eller möjligen en annan hittills obeskriven art i samma släkte, eftersom dessa fynd är från betydligt grundare vatten än vad som tidigare rapporterats för denna art. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-5). Förekomstarean (AOO) skattas till 16 (8-160) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).  

Kategori 2015:
NA  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter