ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Anthothela grandiflora

Organismgrupp:
Koralldjur  
Familj:
Anthothelidae  
Vetenskapligt namn:
Anthothela grandiflora  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
CR  

Kriterium 2020:
B1ab(iii)  

Kriteriedokumentation 2020:
Arten lever på bergväggar djupare än 200 meter, vilket i våra vatten är ett mycket ovanligt habitat. Arten är från svenska vatten endast dokumenterad från ett synnerligen begränsat område inom det sk Brattenområdet väster om Väderöarna. 3-4 kolonier är kända (ROV-observationer). I vårt närområde har arten påträffats i yttre Skagerrak upp till Bergen, dock ingen allmän art i Norge. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-2). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16 (8-32) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-32) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).  

Kategori 2015:
CR  
Kriterium 2015:
B1ab(iii)+2ab(iii)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter