ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Orchestia gammarellus

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Talitridae  
Vetenskapligt namn:
Orchestia gammarellus  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
DD  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Arten förekommer på båda sidor om Atlanten och finns från västra Norge och Island ner till Medelhavet, Svarta havet och sydvästra Afrika. I Sverige finns observationer från Skagerrak, Kattegatt och Fårö. Eftersom den lever av detritus på grunda bottnar i strandlinjen, ofta bland ilandspolade alger - ett habitat som sällan (läs aldrig) provtas - är arten mest troligt förbisedd. Arterna i familjen Talitridae är svårberstämda och bör artbestämmas under lupp. Den missgynnas av strandexploatering och bortstädning av detritus på stränderna samt av plast i strandvallarna. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.  

Kategori 2015:
DD  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter