ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Rajella lintea

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Rajidae  
Vetenskapligt namn:
Rajella lintea  
Svenskt namn:
vitrocka  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
B1a  

Kriteriedokumentation 2020:
Vitrocka är en nordlig art med kända förekomster vid New Foundland, västra Grönland, Island, Färöarna, Shetlandsöarna, Spetsbergen, Baents hav och utanför Norge varifrån utbredningen sträcker sig genom Norska rännan in i Svensk ekonomisk zon. Vitrocka förekommer regelbundet och i relativt stora antal i de djupare delarna av Skagerrak (Norska rännan: 200-640 m), där det förekommer ett riktat sportfiske efter arten. Vitrocka beskrevs vetenskapligt från Bohuslän av Fries 1838. Arten var då väl känd av fiskarena i Bohuslän (bl.a. under namnen spanjor och blaggarnsrocka). Osäkerhet när det gäller fångstplatserna gör dock att det är svårt att säga varifrån de tidiga fynden härstammar. Arten har återuppmärksammats på svensk vatten i relativt sen tid. Efter klorocka är vitrocka den rocka som rapporteras oftast från svenskt vatten under 2000-talet. Sedan 2012 landas årligen mellan 1-3 ton vitrocka i svenskt fiske. Bristande kunskap om hur man identifierar rockor gör att det är svårt att säga om arten är vanligare än förut i våra vatten eller inte. Arten klassas som livskraftig i Europa. Svensk förekomst: Regelbunden förekomst, ej reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1700 km² och förekomstarean (AOO) till 1700 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Det skattade värdet för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
B1a  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter