ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Haploops setosa

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Ampeliscidae  
Vetenskapligt namn:
Haploops setosa  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
RE  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Från svenska vatten fanns ett fåtal fynd av arten rapporterade i Jägerskiölds marina inventering 1921-1938, samtliga från Singlefjord och Säcken i norra Bohuslän. Arten är djuplevande och i huvudsak arktisk och bedöms inte längre finnas kvar i landet. Svensk förekomst: Möjligen nationellt utdöd, Svensk invandringshistoria: Spontan. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.  

Kategori 2015:
NE  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter