ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Haploops tenuis

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Ampeliscidae  
Vetenskapligt namn:
Haploops tenuis  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
EN  

Kriterium 2020:
B2ab(ii,iii,v)  

Kriteriedokumentation 2020:
Haploops tenuis är ett litet filtrerande kräftdjur, som lever i lerrör vilka byggs upp till särskilda samhällen. Dessa Haploops-samhällen är i sin tur viktiga habitat för andra arter såsom plattfisk. Arten förekommer från Öresund i söder, i Nordsjön och norrut till Norges nordkust. Under de senaste tio åren har den minskat eller försvunnit helt från flera av de lokaler där den tidigare fanns. Orsaken till minskningen är okänd, men kan bero på övergödning, ökande vattentemperaturer och på sina ställen även trålning. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 11000 (10400-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (60-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,v)).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
B2ab(ii,iii)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter