ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Byblis gaimardii

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Ampeliscidae  
Vetenskapligt namn:
Byblis gaimardii  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
A2a  

Kriteriedokumentation 2020:
I Jägerskiölds marina inventering 1921-1938 fanns ett trettiotal fynd av arten, varav ett fynd var från Kosterområdet och resterande fynd var spridda i Kattegatt från Göteborgs skärgård till Laholmsbukten. I miljöövervakningen fanns arten regelbundet återkommande på några lite djupare lokaler i Kattegatt och Skagerrak under 1970-, 1980- och 1990- talen, men inga fynd finns rapporterade därifrån sedan 2005. I Svenska Artprojektets marina inventering 2006-2009 gjordes endast tre fynd av arten från en lokal i norra Kattegatt samt två i Skagerrak. En nordlig art, som sannolikt påverkas av ett varmare klimat. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (20-100) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på direkt observation. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2a).  

Kategori 2015:
NE  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter