ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Ampelisca spinipes

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Ampeliscidae  
Vetenskapligt namn:
Ampelisca spinipes  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
B2ab(i,ii,iii)  

Kriteriedokumentation 2020:
I Jägerskiölds marina inventering 1921-1938 fanns fynd från norra Bohuslän till mellersta Kattegatt. Flera av fynden fanns i Kosterområdet på djup mellan 20-50, men även söderut i Skagerrak samt på utsjögrund i Kattegatt. I Svenska Artprojektets marina inventering 2006-2009 gjordes endast fynd av arten från en lokal i södra Skagerrak. Även från utsjöbanksinventeringarna fanns endast ett fynd rapporterat från Röde Bank i Kattegatt 2004. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Förekomstarean (AOO) skattas till 50 (12-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii)).  

Kategori 2015:
NE  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter