ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Plecotus austriacus

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Vespertilionidae  
Vetenskapligt namn:
Plecotus austriacus  
Svenskt namn:
grålångöra  

Kategori 2020:
EN  

Kriterium 2020:
D  

Kriteriedokumentation 2020:
Arten är mycket sällsynt och Sverige utgör nordgränsen av utbredningsområdet. Den förekommer framförallt i skog men föredrar också ett mer halvöppet landskap med betes- och slåttermarker. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (25-75). Ovanlig, få observationer, gränsen på utbredningsområdet, mellanartskonkurrens brunlångöra. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1450 (1450-9670) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (16-32) km². Troligt värde Printobs x 0,15. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).  

Kategori 2015:
CR  
Kriterium 2015:
D  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter