ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Nyctalus leisleri

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Vespertilionidae  
Vetenskapligt namn:
Nyctalus leisleri  
Svenskt namn:
mindre brunfladdermus  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
D1  

Kriteriedokumentation 2020:
Arten är relativt sällsynt och förekommer spritt i södra Sverige. Antalet observationer av arten ökar, osäkert om detsamma gäller dess utbredningsområde. Arten rör sig över stora områden, men förekommer mest i ett ganska varierat landskap. Minskad variation och minskad insektsproduktion är potentiella hot, liksom vindkraft inom artens utbredningsområde. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (600-1800). Arten är mycket rörlig och rör sig över stora områden, vilket medför att antalet observationer av arten troligen rör sig om ett antal individer som rör sig över stora områden- av försiktighetsprincip ändras artikel 17 bedömningen från 1200 till 950. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Troligt värde. PrintObs x 0,9. Förekomstarean (AOO) skattas till 336 (168-336) km². PrintObs min värde PrintObs x 2 troligt värde. Populationen är ökande. Antalet observationer av arten har ökat, så även utbredningsområdet. Antalet observationer är dock högst troligt överskattat då arten är mycket rörlig. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).  

Kategori 2015:
CR  
Kriterium 2015:
D  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter