ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Paraedwardsia arenaria

Organismgrupp:
Koralldjur  
Familj:
Edwardsiidae  
Vetenskapligt namn:
Paraedwardsia arenaria  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
D2  

Kriteriedokumentation 2020:
En grävande anemon som närmast förekommer längs norska sydlandet. I svenska vatten föreligger få fynd. I Svenska artprojektets marina inventering gjordes tre observationer av arten, samtliga från Skagerrak. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-7). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (D2).  

Kategori 2015:
DD  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter