ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Actinostola callosa

Organismgrupp:
Koralldjur  
Familj:
Actinostolidae  
Vetenskapligt namn:
Actinostola callosa  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
D2  

Kriteriedokumentation 2020:
En kallvattenlevande boreal art som i svenska vatten förekommer på 40-300 meters djup. Fram till 1970-talet var arten vanlig i Kosterområdet, men har minskat i detta område under senare år. Detta sannolikt till följd av bottentrålning, vilken påverkar arten negativt. Dock tycks arten ha återhämtat sig ngt i Kosterområdet jämfört med 2005 och flera nya observationer har gjorts sedan dess. Goda bestånd i Säcken på 80-90 meters djup. Fynd från Svenska artprojektets marina inventering utökar det tidigare kända utbredningsområdet söderut ned till Måseskär. Arten påträffas förhållandevis ofta i angränsande norska vatten, där den går ned till 1000 meters djup. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (2044-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (68-200) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
D2  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter