ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Protanthea simplex

Organismgrupp:
Koralldjur  
Familj:
Gonactiniidae  
Vetenskapligt namn:
Protanthea simplex  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
D2  

Kriteriedokumentation 2020:
Arten är en karaktärsart för Gullmarsfjorden där den är relativt vanligt förekommande på vertikala hårdbottenytor nedom 15 meters djup. Arten förekommer även i Kosterområdet, vilket ROV-undersökningar under senare år visat. Därtill är arten funnen på Kummelbank i nordvästra Kattegatt samt vid Brofjordens mynning. Arten dock ej funnen i Brattenområdet. I Jägerskiölds undersökningar (1921-38) återfanns arten endast vid korallrevet i Säcken, där den finns kvar i ett tämligen rikt bestånd. Arten tycks ej trivas i alltför turbulent vatten, och är sannolikt känslig för sedimentation. I vårt närområde förekommer arten längs hela norska kusten, på djup ned till 500 m, där den är vanlig på rev av ögonkorall Lophelia pertusa. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-8). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (D2).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
D2  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter