ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Halipteris finmarchica

Organismgrupp:
Koralldjur  
Familj:
Halipteridae  
Vetenskapligt namn:
Halipteris finmarchica  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
D2  

Kriteriedokumentation 2020:
Arten förekommer i Skagerraks djupare delar. I svenska vatten en sällsynt förekommande art som endast var känd ifrån ett exemplar från Kosterfjorden resp Hällsö tidigare. Sedan dess har undersökningar med ROV påvisat fläckvisa förekomster av arten på några få platser i Koster- resp Brattenområdet. I vårt närområde förekommer arten längs Norges kust upp till Finnmarken i norr. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (300-800) km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
D2  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter