ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Pandalus borealis

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Pandalidae  
Vetenskapligt namn:
Pandalus borealis  
Svenskt namn:
nordhavsräka  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
A2bd  

Kriteriedokumentation 2020:
I svenskt område finns nordhavsräka i de djupare delarna av Skagerrak ner till norra Kattegatt (Norska rännan, Koster- och Gullmarsfjorden). Nordhavsräkan lever på mjuka ler- och gyttjebottnar i kallare vatten på 50-700 meters djup (i Atlanten ner till 1200 m). Hur många räkor som kläcks och överlever till ca två års ålder har kopplats till temperatur och förekomst av predatorer, bland annat torsk, medan det reproducerande beståndet av nordhavsräka beskattas av flera fiskarter samt människa. Genetiska studier har visat att nordhavsräkan i Skagerrak och Norska rännan med största sannolikhet är ett enda bestånd och behandlas därför som en enhet av Internationella havsforskningsrådet (ICES). Formellt är det den svenska delen av populationen som bedöms för rödlistning, men eftersom den svenska räkpopulationen hänger ihop med resten av norska rännans population används ICES statistik för hela området som bedömningsunderlag. Fisket efter nordhavsräkan sker med trål och har expanderat kraftigt sedan 1960-talet. Fisket på beståndet som finns i Kattegatt/Skagerrak och angränsande delar av norska rännan är kvoterat sedan 1992 och delas av Norge, Danmark och Sverige. Biomasseberäkningar, baserade på räkövervakning av norska havsforskningsinstituttet, visar att räkpopulationen minskat under den senaste tioårsperioden (SSB, relativ biomassa i råden från ICES arbetsgrupp NIPAG, mars 2019). Även om det är känt att nordhavsräkan kan ha fluktuerande populationer över åren kan den senaste tioårsperiodens minskning inte med säkerhet tillskrivas naturlig fluktuation och ska då enligt IUCN:s kriterier bedömas som minskning. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (10-70) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och faktisk eller potentiell exploatering av arten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bd).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
A2bd  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter