ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Galeorhinus galeus

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Triakidae  
Vetenskapligt namn:
Galeorhinus galeus  
Svenskt namn:
gråhaj  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
A2d  

Kriteriedokumentation 2020:
Gråhaj är en globalt förekommande art med utbredning i kustnära områden i nordöstra Atlanten, Medelhavet, utanför sydvästra Afrika, längs stora delar av Sydamerikas kust, längs Nordamerikas Stillahavskust samt runt Australien och Nya Zeeland. Arten uppträder regelbundet i Nordsjön och längs norska kusten från Sörlandet till Bergen. I dagsläget bedöms arten som sällsynt men av allt att döma årsviss i svenska vatten där den vandrar med pigghaj. Flertalet fynd är från Skagerrak, men arten har fångats i norra Kattegatt utanför Göteborg och vid två tillfällen (1852 och 14 juni 2010) på danska sidan av Öresund. Gråhaj fiskas i blandfisken i Engelska kanalen, Irländska sjön och norra delen av Biscayabukten. Det sker inget riktat fiske efter denna art i Sverige, men den fångades tidigare tillfälligt som bifångst vid fiske efter pigghaj. Eftersom arten är känd för att växa mycket långsamt och den fångas både i trål och garn är beståndet mycket sårbart. I Nordostatlanten landades ca 500 ton årligen 2010-2016. Fångstförbud för långrev i EU (utom i område 3) bör gynna arten i svenska vatten. Arten bedöms som minskande och status sårbar (VU) i Europa 2014. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 1300 (100-2500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (10-50) % under de senaste 60 åren. Bedömningen baseras på faktisk eller potentiell exploatering av arten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2d).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
A2d  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter