ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Squalus acanthias

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Squalidae  
Vetenskapligt namn:
Squalus acanthias  
Svenskt namn:
pigghaj  

Kategori 2020:
CR  

Kriterium 2020:
A2bd  

Kriteriedokumentation 2020:
Pigghaj har en vidsträckt utbredning som omfattar de tempererade delarna av Nordatlanten, Medelhavet, farvattnen runt södra Afrika, södra delen av Sydamerika, södra Australien och Nya Zeeland. Vad man känner till korsar inte arten tropikerna och det sker således inget utbyte mellan norra och södra halvklotet. Återfynd av märkta individer visar att arten kan förflytta sig åtminstone 1600 km. Arten är uppdelad i olika bestånd med överlappande utbredning men med olika vandringsbeteenden. Vissa bestånd bildar stora grupper som företar omfattande vandringar och dessa är mycket känsliga för riktat fiske. Speciellt fiske på grupper med stora honor (som är gravida i 18-22 månader) slår mycket hårt. Utöver de stora vandrande bestånden finns det regionala populationer, t.ex. har utfiskade bestånd utanför Irland inte återkommit trots upphört fiske. Pigghaj är den mest allmänna hajen i svenska vatten. Arten uppträder regelbundet längs Västkusten ned till Öresund. Mera tillfälligt påträffas den i Östersjön, och som nordligast har fynd gjorts i södra delen av Bottenhavet. Pigghaj har fiskats i mycket stor skala och fram till 2010 då nollkvot infördes inom EU bedrevs ett omfattande kommersiellt fiske efter arten. Enligt ICES kan populationen i östra Atlanten ha gått ned med 98% sedan det riktade fisket inleddes, och under de senaste tre generationerna bedöms minskningen uppgå till >90%. ICES (2017) bedömer att beståndet tycks stabiliserats sedan mitten på 2000-talet och ev sker en viss återhämtning senaste åren men det är mycket långt kvar till de ursprungliga nivåerna. Bedöms som minskande och status EN på Europanivå (2014). Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (5000-15000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 93,5 (90-97) % under de senaste 80 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och faktisk eller potentiell exploatering av arten. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. (A2bd).  

Kategori 2015:
CR  
Kriterium 2015:
A2bd  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter