ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Somniosus microcephalus

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Somniosidae  
Vetenskapligt namn:
Somniosus microcephalus  
Svenskt namn:
håkäring  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
A2d; D1  

Kriteriedokumentation 2020:
Håkäring är den mest utpräglat arktiska hajarten; artens utbredning omfattar Nordatlanten och Norra Ishavet. I Atlanten finns arten från nordöstra USA till arktiska Kanada (Ellesmere Island), runt Grönland och Island samt längs Europas kuster från Biscayabukten till Nordnorge, Svalbard och Barents hav. Riktigt stora exemplar hittas oftast på stort djup (>1000 m), men uppträder periodvis kustnära. I svenska vatten iakttas eller fångas håkäring i norra Kattegatt samt utanför Bohuskusten, framför allt under vinter och vår. Den uppehåller sig bl.a. vid Fladen där sportfiskare regelbundet fångar den. 2018 fångades en nere vid Öresundsbron. Det sker inget riktat fiske efter denna art i svenska vatten, men den fångas sällsynt som bifångst. Eftersom köttet är giftigt och fisken är så stor så återutsätts den i princip alltid vid fångst. Arten har fiskats i stor skala för leverolja sedan 1800-talet, framför allt utanför Norge, Island och Grönland. Kommersiellt fiske för leverolja upphörde år 1960. Under 1970-talet betraktades beståndet utanför Norges kust som ett problem för andra fisken och den norska regeringen subventionerade ett riktat fiske för att reducera bestånden. Givet artens biologi, storlek och bekräftat långsamma tillväxt (kring 1 cm/år för medelstora exemplar) är det rimligt att anta att beståndet fiskades ned ordentligt, och det är tveksamt om det återhämtat sig.Senaste studien angående maxålder (flera hundra år) och ev. ålder vid könsmognad visar att arten är ännu känsligare för fiske än man tidigare trott. Listad som NT och minskande i Europa 2014. Svensk förekomst: Regelbunden förekomst, ej reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (1-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4500 km². Areal i Skagerrak under 100 m djup. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 43,5 (25-62) % under de senaste 100 åren. Bedömningen baseras på faktisk eller potentiell exploatering av arten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2d; D1).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
D1  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter