ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Sebastes viviparus

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Sebastidae  
Vetenskapligt namn:
Sebastes viviparus  
Svenskt namn:
mindre kungsfisk  

Kategori 2020:
LC  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Mindre kungsfisk är en nordostatlantisk art. Utbredningsområdet sträcker sig från de Brittiska öarna till Island, norra Norge och Björnön. Arten uppträder regelbundet längs södra Norges kust och i Skagerrak, sällsynt i norra Kattegatt och mycket sällsynt/tillfälligt längre söderut. Arten lever i områden med klipp- och bergbottnar och mera kustnära än övriga Sebastes-arter. Mindre kungsfisk förekommer endast sporadiskt i provtrålningar (IBTS) och materialet är otillräckligt för analys. Eftersom arten blir gammal och växer mycket långsamt är den känslig för ett hårt fisketryck. Till skillnad från övriga sebastes arter är den dock inte så kommersiellt intressant och totala landningarna i nordostatlanten har minskat över tiden och uppgick till 161 ton 2017. Arten bedömdes 2015 som nära hotad på grund av de minskade nordostatlantiska landningarna men idag tror ICES att de minskade landningarna snarare speglar ett bristande kommersiellt intresse och inte ett minskande bestånd. Arten fångas fr.a. som bifångst vid räktrålning och svenska landningarna från Skagerrak är generellt sett små (< 120 kg per år sedan 2013). Den listas som LC i Norge. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Med nuvarande låga fisketryck finns det inget som tyder på att arten skulle minska i svenska vatten. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
A2d  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter