ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Amblyraja radiata

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Rajidae  
Vetenskapligt namn:
Amblyraja radiata  
Svenskt namn:
klorocka  

Kategori 2020:
EN  

Kriterium 2020:
A2b  

Kriteriedokumentation 2020:
Klorocka förekommer på båda sidorna av Atlanten. Från USA till Grönland, runt Island samt från de Brittiska öarna norrut till Barents hav och Spetsbergen. I svenska farvatten förekommer klorocka i Skagerrak, Kattegatt och Öresund, dessutom tillfälligt i sydvästra Östersjön, och det är den vanligaste rockarten i Sverige. Arten är inte föremål för något riktat fiske, men fångas som bifångst i blandfisken. Det är svårt att analysera fångstdata då rockor oftast landas som rocka sp. ICES bedömer klorocka som överfiskad (2018) och rekommenderar en nollkvot. Fångstförbud råder inom EU i Skagerrak & Kattegat. Klorocka klassas som Sårbar VU globalt (2009) och som Livskraftig LC i nordöstra Atlanten (2015). Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Provtrålningsdata (IBTS) visar att i både Kattegat och Skagerrack har populationen minskat även om det råder viss osäkerhet om artbestämningen. Minskningstakten har uppgått till 70 (50-90) % under de senaste 30 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2b).  

Kategori 2015:
EN  
Kriterium 2015:
A2b  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter