ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Merluccius merluccius

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Merlucciidae  
Vetenskapligt namn:
Merluccius merluccius  
Svenskt namn:
kummel  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
D2  

Kriteriedokumentation 2020:
Kummel förekommer i Nordostatlanten och Medelhavet och är en tillfällig gäst till Svarta havet. Leken äger rum över bankar på 100-1000 meter djup under perioden april-augusti. De viktigaste lekområdena i Nordostatlanten finns i Biscayabukten, utanför västra Irland och i Engelska kanalen. Arten leker dessutom i begränsad omfattning i Nordsjön och Skagerrak och i mindre omfattning i norska fjordar. Kummel uppträder regelbundet i Skagerrak och Kattegatt, men är en sällsynt besökare i Öresund och sydvästra Östersjön. Vissa äldre uppgifter (bl.a. Smitt 1892, Skandinaviens fiskar) gör gällande att arten lekte på Kummelbank fram till början av 1800-talet, medan andra (Otterström 1914, Danmarks Fauna) menar att fisken samlades men inte lekte i området. Provtrålningar under 2010-talet visar på förekomst av könsmogna exemplar kring Kummelbank vilket gör att arten nu kan räknas som reproducerande i Sverige (Westgaard et al 2017). Det reproducerande beståndets storlek är okänt, men bedöms vara litet. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Lek på svenskt vatten enbart på kummelgrund. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
D2  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter