ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Coryphaenoides rupestris

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Macrouridae  
Vetenskapligt namn:
Coryphaenoides rupestris  
Svenskt namn:
storfjällig skoläst  

Kategori 2020:
CR  

Kriterium 2020:
A2bd  

Kriteriedokumentation 2020:
Skoläst är en nordatlantisk djuphavsart med förekomster vid kontinentalsockeln från USA till södra Norge. Arten förekommer i de djupare delarna av Skagerrak vilket gör att det svenska utbredningsområdet är starkt begränsat. Skoläst fångades länge främst som bifångst i det omfattande räkfisket i Skagerrak, dessa bifångster har dock minskat kraftigt i och med införandet av rist i räkfisket (obligatoriskt från och med 1 februari 2013). Beståndet i Skagerrak var dock under några år föremål för ett riktat danskt fiske. Drastiska ökningar i landningar i början av 2000-talet, upp till 12 000 ton i 2005, anses ha varit ohållbara, med tanke på sårbarhet hos en art med lång livslängd och sen könsmognad. Dessutom har fisket en liten geografisk utsträckning (i en enda ICES-rektangel) som kan leda till lokal utarmning. Ökningarna verkar bero på en enda exceptionell rekryteringshändelse i början av 1990-talet. År 2006 låg fångsterna på knappt 2300 ton varefter landningarna i princip har varit noll. Fångster de senaste åren har mestadels varit bifångst i räkfisket och har minskat till låga nivåer, förmodligen delvis drivna av införandet av rist i räkfisket. Även de svenska landningarna har minskat drastiskt efter 2003 och sedan dess har de legat på mindre än 1 ton. Arten är överexploaterad i hela Nordatlanten. Arten fångades i svenska provfisken 1946-1947, men fångas nu inte alls. Fram till 2008 saknades regleringar i såväl Skagerrak som Kattegatt. Under 2009 infördes ett tillfälligt fiskestopp som permanentades år 2010. Norge genomförs årligen ett övervakningsfiske med trål av räka i Skagerrak och Kattegatt och då fångas även skoläst. Dessa data visar att fångst per timme (både i kg och antal) har minskat sedan 2004 och 2017 uppmättes det lägsta värdet sedan 1984. Övervakningsfisket visar också att andelen fisk äldre än 20 år nästan försvann ur åldersfördelningen efter 2006 (då det riktade fisket förbjöds), en komponent som var betydande under 1980-talet. Genetiska analyser pekar på att det är litet genetiskt utbyte mellan beståndet i Skagerrak och Kattegatt och bestånd som finns utanför Nordnorge och väster om de Brittiska öarna. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2250 (1500-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 87,5 (80-95) % under de senaste 80 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex (iCES biomassindex för skagerrak & Kattegat (antal skoläst per tråltimme) har minskat mellan 92-94% sedan 1985) och faktisk eller potentiell exploatering av arten. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. (A2bd).  

Kategori 2015:
CR  
Kriterium 2015:
A2d  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter