ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Molva molva

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Lotidae  
Vetenskapligt namn:
Molva molva  
Svenskt namn:
långa  

Kategori 2020:
EN  

Kriterium 2020:
A2d  

Kriteriedokumentation 2020:
Långa förekommer i nordöstra Atlanten, från Gibraltar till Island och Barents hav. Tyngdpunkten i artens utbredningsområde ligger väster om de Brittiska öarna, men arten förekommer i stora mängder även i Norska havet. Arten uppträder regelbundet i Skagerrak och norra Kattegatt, längre söderut i Kattegatt och Öresund är den ovanlig till sällsynt. Långa fiskas kommersiellt i stor skala, dels som bifångst i trålfisket efter torsk och havskräfta dels med backor (Norge). I likhet med många andra arter med lång generationstid har det skett en betydande utarmning av bestånden under 1900-talet. Kunskaperna kring beståndet av långa i Skagerrak och Kattegatt är dåliga och det finns ingen förvaltning av arten. Ices betraktar långan i stora delar av Nordostatlanten och Norra ishavet som ett enda bestånd, men en studie bevisade att de är egentligen separata bestånd med begränsad mixing (Blanco-Gonzales et al, 2015). Provfiskedata (IBTS) är otillräckligt för trendanalyser. De svenska Landningarna har minskat med mer än 50% sedan början av 1980-talet och 91% sedan 1950-talet. Enbart i Kattegatt landades över 30 ton i början av 1970-talet, att jämföra med mindre än 1 ton årligen under 2010-talet. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 66 (50-91) % under de senaste 40 åren. Bedömningen baseras på faktisk eller potentiell exploatering av arten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2d).  

Kategori 2015:
EN  
Kriterium 2015:
A2d  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter