ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Enchelyopus cimbrius

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Lotidae  
Vetenskapligt namn:
Enchelyopus cimbrius  
Svenskt namn:
fyrtömmad skärlånga  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
A2b  

Kriteriedokumentation 2020:
Fyrtömmad skärlånga förekommer i Nordatlanten och Norra Ishavet från USA till Barents hav. I svenska farvatten uppträder arten från Bohuslän till norra Östersjön. Arten lever på 20-50 m djup (tillfälligt ner till 650 m) på mjukbotten, såväl på mindre fläckar av gyttjeblandad sand insprängda mellan hårdbotten som på stora sammanhängande mjukbottnar. Kommersiellt ointressant art. Provtrålningar visar på kraftiga regionala skillnader i beståndsutveckling. IBTS data från Skagerrak antyder att beståndet i det närmaste kan ha minskat kraftigt (IBTS -39% kvartal 1, respektive -46% kvartal 3). En kraftig nedgång kan ses även i Kattegatt (IBTS -80% kvartal 1, respektive -60% kvartal 3). BITS provtrålningar i sydvästra Östersjön (mest SD 25 men också SD 24) visar på svaga svängningar (-7% ) under de senaste 15 åren (BITS 2003-2018). Fyrtömmad skärlånga i Östersjön utgör ca 62% av det samlade beståndet runt Sveriges kuster, och vid en sammanvägd bedömning är det därför utvecklingen i det beståndet som har störst påverkan på rödlistebedömningen. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. Förekommer längs hela kusten, vanlig i provfiske. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 % under de senaste 15 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2b).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
A2ab  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter