ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Lebetus scorpioides

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Gobiidae  
Vetenskapligt namn:
Lebetus scorpioides  
Svenskt namn:
simpstubb  

Kategori 2020:
DD  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Simpstubb är en småväxt fiskart med utbreding i nordöstra Atlanten. Arten förekommer från Bretagne norrut till Island, Färöarna och mellersta Norge. Arten är sällsynt i Skagerrak och Kattegatt. I Sverige är det en mycket sällsynt påträffad fiskart vars biologi är dåligt känd. Fynd finns främst från Gullmaren och Kosterfjorden, men arten har vid några tillfällen påträffats på svenskt likväl som danskt vatten i Kattegatt. Den reproducerar sig förmodligen i Sverige, men kan också vara en tillfällig gäst. Arten har ej fångats i samband med standardiserade provfisken och finns ej registrerad i någon av SLU:s databaser. Svensk förekomst: Påträffad, okänt om reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.  

Kategori 2015:
DD  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter