ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Pollachius pollachius

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Gadidae  
Vetenskapligt namn:
Pollachius pollachius  
Svenskt namn:
lyrtorsk  

Kategori 2020:
CR  

Kriterium 2020:
A2bd; B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v)  

Kriteriedokumentation 2020:
Bleka (lyrtorsk) förekommer i nordöstra Atlanten, från Nordafrika och Iberiska halvön norrut till Island och Lofoten. Arten uppträder regelbundet i Skagerrak, mera sparsamt i Kattegatt samt tillfälligt ner i Öresund. Merparten av fisken i svenska farvatten kommer av allt att döma från lekplatser i Nordsjön. Arten fångas del som bifångst i samband med fiske efter gråsej och dels i riktat nätfiske. Beståndet av bleka är kraftigt utfiskat. Beståndet 2016-2017 befinn sig på en historiskt låga nivåer. De svenska landningarna har minskat med minst 90% sedan 1980, och under samma period uppvisar provtrålningsdata (IBTS) en minskning med minst 89%. En genetisk jämförelse av bleka från Biscayabukten och södra Norge har visat på relativt liten genetisk differentiering vilket tyder på att blekan inte är uppdelad i lokala bestånd (Giaever and Forthun 1999). Mycket tyder på att blekan liksom torsken varit uppdelad på många lokala lekpopulationer längs Västkusten. Under de senaste decennierna är endast en lekplats - vid Svaberget utanför Smögen - känd i svenska vatten. Det mesta tyder på att det beståndet numera är försvunnet. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (0-10000). Oklart om det förekommer någon lek i svenskt närområde. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 50 (0-100) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, antalet lokalområden (flera lokala lekbestånd har försvunnit, såväl kustnära som till havs.) och antalet reproduktiva individer (iBTS-data, fiskar över 35 cm, -90% sedan mitten av 1980-talet). Minskningstakten har uppgått till 89 (78-90) % under de senaste 40 åren. Under de kommande 40 åren förväntas minskningstakten uppgå till 50 (0-100) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och faktisk eller potentiell exploatering av arten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (A2bd; B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v)).  

Kategori 2015:
CR  
Kriterium 2015:
A2bd; B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter