ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Merlangius merlangus

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Gadidae  
Vetenskapligt namn:
Merlangius merlangus  
Svenskt namn:
vitling  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
A2abd  

Kriteriedokumentation 2020:
Vitling förekommer i nordöstra Atlanten, från Biscayabukten i söder till Lofoten i norr. Arten uppträder regelbundet i Västerhavet, Öresund och sydvästra Östersjön. Lokala reproducerande bestånd finns i Öresund samt längs Bohuskusten. Även om arten leker i såväl Skagerrak som Kattegatt torde merparten av fångsterna i Västerhavet komma från lekplatser utanför svenskt vatten. Arten utsattes tidigt för ett hårt fisketryck och redan under mellankrigstiden hade beståndet gått ned väsentligt. Såväl ICES samlade bedömning som provtrålningar (IBTS) visar på en kraftig minskning i Skagerrak på mitten av 1980-talet och låga nivåer sedan dess. Landningarna från Skagerrak och Kattegatt har minskat med mer än 65%. Troligen använder beståndet i Nordsjön Skagerrak/Kattegat som uppväxtområde och det är därför omöjligt att avgöra utvecklingen för det lokala beståndet i Skagerrak/Kattegat. Beståndet i Östersjön är litet men förefaller stabilt (BITS). Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 km² och förekomstarean (AOO) till 1000 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 32,5 (0-65) % under de senaste 21 åren. Svenska landningarna har minskat med 65% senaste 3 generationerna. Oklart hur väl detta speglar utvecklingen i det lokalt rekryterade beståndet. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för arten lämpligt abundansindex och faktisk eller potentiell exploatering av arten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2abd).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
A2abd  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter