ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Gadus morhua

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Gadidae  
Vetenskapligt namn:
Gadus morhua  
Svenskt namn:
torsk [fisken]  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
A2abcde  

Kriteriedokumentation 2020:
Torsken förekommer i Nordatlanten och Norra Ishavet från nordöstra USA till Vita havet. Torsk är vidspridd i svenska farvatten och förekommer (eller åtminstone har förekommit) från Skagerrak till Bottenhavet. Torsken runt Sveriges kuster är uppdelad i flera från varandra isolerade bestånd med egen dynamik och populationsutveckling. Arten har sedan toppåren på 1980-talet försvunnit från Bottenhavet. I egentliga Östersjön finns två reproducerande bestånd: östra och västra. Det östra beståndet har tidigare haft lekområden i Gotlandsdjupet, Gdansk-djupet och öster om Bornholm. Till följd av syrebrist i bottenvattnet är det i dagsläget bara djupområdet vid Bornholm som fungerar som lekområde. Den generellt positiva utvecklingen i det östra beståndet under det senaste decenniet har avstannat och de senaste åren ses återigen en minskning i beståndet. Fortfarande ligger lekbiomassan långt under tidigare nivåer (50 % jämfört med mitten av 80-talet) samtidigt som fiskens tillväxt har minskat kraftigt och fiskarnas är i betydligt sämre kondition än tidigare. Förekomsten av stora individer har dessutom minskat mycket kraftigt. Det västra beståndet har lekområden i Bälthavet (Mecklenburgerbukten, Kielbukten, Bälten) och Öresund, och viss lek sker även i Arkona-djupet, där de 2 bestånd blandas. Förekomsten i Öresund förefaller vara stabil. Utvecklingen har minskat i 32-34% jämfört med 1980-talet. Beståndet i Kattegatt uppgick under början av 1970-talet till över 30 000 ton (SSB), men det har minskat i storleksordningen 90% sedan dess. Lek förekommer i dagsläget på Middelgrund samt utanför Halmstad, medan de lokala populationerna verkar ha försvunnit från t.ex. Skälderviken, Laholmsbukten och Kungsbackafjorden. I Bohuslän har tidigare funnits flera lokala, skärgårdslekande bestånd. Flertalet av dessa har bedömts vara försvunna och länge troddes det bara finnas kvar lekbestånd i Gullmaren, samt eventuellt i Havsstensfjorden. Fynd av ägg i tidiga utvecklingsstadier under 2010-talet antyder att arten trots allt leker på flera ställen längs kusten, men bestånden är av allt att döma mycket små. Beståndet i östra Östersjön utgör ca 81% av det samlade torskbeståndet runt Sveriges kuster, och vid en sammanvägd bedömning är det därför utvecklingen i det östra beståndet som har störst påverkan på rödlistebedömningen. Beståndet i västra Östersjön utgör ca 19%, medan bestånden i Västerhavet i dagsläget är försumbara i sammanhanget. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 46 (32-50) % under de senaste 40 åren. Beståndet i östra Östersjön utgör ca 81% av det samlade torskbeståndet runt Sveriges kuster och minskning baserad på Spawning Stock Biomass (SSB) är 50%. Beståndet i västra Östersjön utgör ca 19% och minskning baserad på SSB är 32 %. Bestånden i Västerhavet i dagsläget är försumbara i sammanhanget. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för arten lämpligt abundansindex, minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet, faktisk eller potentiell exploatering av arten och negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2abcde).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
A2abcde  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter