ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Etmopterus spinax

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Etmopteridae  
Vetenskapligt namn:
Etmopterus spinax  
Svenskt namn:
blåkäxa  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
A2bd  

Kriteriedokumentation 2020:
Blåkäxa är en huvudsakligen ostatlantisk art med bekräftade förekomster från ekvatorn till Island och norra Norge samt i Medelhavet. Blåkäxan är en djuphavsart som vanligen hittas på 200-500 m djup, men fynd finns i djupintervallet 70-2000 m. I Sverige finns blåkäxa främst i de djupare delarna av Skagerrak, men arten har även hittas i djupare områden vid Bohuskusten, främst i Gullmaren och Kosterfjorden. Enstaka exemplar fångas vid sportfiske på Bratten och på djupt vatten vid gränsen mot Norge (10-gradarn). Populationsstorleken är okänd. Blåkäxa fångas liksom havsmus som bifångst vid bottentrålning efter bl.a. räka. Blåkäxa fångades i provfisken 1946-1947 men inte under senare år vilket tyder på en långsiktig kraftig beståndsminskning, arten har dock fångats igen i IBTS årligen sedan 2014 . Omfattades 2010-2016 av EU:s förbud att fånga vissa djuphavsarter. I Nordostatlanten sker de största landningarna numera av Norge (127 ton 2017). Arten bedöms som Nära hotad i Europa (2014) men som LC globalt (2008) och i Norge (2015). Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3500 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Minskningstakten har uppgått till 20 (10-30) % under de senaste 18 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och faktisk eller potentiell exploatering av arten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bd).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
A2bd  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter