ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Vimba vimba

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Cyprinidae  
Vetenskapligt namn:
Vimba vimba  
Svenskt namn:
vimma  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Vimma har en omfattande utbredning i sydöstra, östra och centrala Europa. Artens utbredningsområde sträcker sig från Kaspiska havet till Nordsjökusten samt från Turkiet i söder till Bottenviken i norr. Vimman är en i huvudsak anadrom art med belagda lekplatser i vattendrag som mynnar i Östersjön och Bottenhavet (lek belagd från Mörrumsån i söder till Lötån, Söderhamn i norr) samt i Motala ström, och i vissa av de vattendrag som mynnar i Mälaren och Vänern. Bestånden har gått ned kraftigt i stora delar Östersjöområdet under andra halvan av 1900-talet, delvis till följd av att lekplatser och yngelområden förstördes genom dammbyggen och vattenkraftsutbyggnad och delvis till följd av utsläpp och föroreningar. Tidigare har vimma t.ex. fångats i betydande antal på Stockholms ström i samband med håvfiske efter nors, arten förefaller numera vara helt borta. Vimma fångas sällan i de standardiserade provfisken som genomförs i sjöar, rinnande vatten och utmed kusterna. De uppgifter från Kustfiskedatabasen som finns visar att det fångas få vimmor per ansträngning och att fångsterna 2002-2018 i Kvädöfjärden och Forsmark utanför är ganska stabila. Uppgifter från yrkesfiskare i Östergötlands skärgård ger inte något entydigt svar om hur beståndet förändrats. Intervjuer av sportfiskare och tjänstemän antyder att det råder stabila förhållanden i Vänern med tillrinnande åar. Under 2018 uppges arten ha uppträtt rikligt i Dalälven och Testeboån medan förekomsten var dålig i Forsmarksån. Arten har minskat i Mörrumsån samt i flera kustmynnande vattendrag i Småland. Från övriga delen av landet saknas uppgifter om beståndsförändring. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Detta baseras på en uppskattning av att det finns 500 lekfiskar per vattendrag. Antalet lokalområden i landet skattas till 30. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 km². Detta är en grov uppskattning baserad på antalet vattendrag med känd lekförekomst. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC). Arten bedöms inte vara hotad i dagsläget eftersom åtgärder genomförs för att minska utdöenderisken. Skulle dessa åtgärder upphöra kommer arten sannolikt att uppfylla kriterierna för lägst kategorin Sårbar (VU).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
B2b(v)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter