ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Cottus poecilopus

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Cottidae  
Vetenskapligt namn:
Cottus poecilopus  
Svenskt namn:
bergsimpa  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
A4b  

Kriteriedokumentation 2020:
Bergsimpa förekommer spridd över hela landet. Jämfört med stensimpa förekommer den generellt längre upp i vattendragen och på högre höjd. I de vattendrag där den är ensam simpa förekommer den även i mera kustnära och lägre belägna områden. Båda arterna är mindre vanliga på västkusten av invandringshistoriska skäl. Antalet lokaler med förekomst av arten har minskat svagt i Svenskt Elfiskeregister (SERS) sedan mitten av 1990-talet, samtidigt som abundansen ökat. Troligen missgynnas arten av låga vattenflöden eftersom den då blir ett lättare byte för predatorer och troligen kommer år med låga flöden att bli vanligare i framtiden med ett varmare klimat. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser antalet lokalområden. Minskningstakten uppgår till 15 (0-30) % inom 12 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A4b).  

Kategori 2015:
LC  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter