ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Chimaera monstrosa

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Chimaeridae  
Vetenskapligt namn:
Chimaera monstrosa  
Svenskt namn:
havsmus  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
A2bcd  

Kriteriedokumentation 2020:
Havsmus förekommer i nordöstra Atlanten, från Marocko till Barents hav samt runt Island, och i Medelhavet. Arten lever under större delen av året på stort djup (normalt 300-500 m), under sommarhalvåret företar den näringsvandringar som kan föra den upp till 40 m djup, och ibland ännu grundare. Regelbundet påträffas arten längs kontinentalbranten samt i de djupare delarna av Norska havet och Skagerrak. Artens uppträdande i Skagerrak är dåligt dokumenterat och populationsstorleken helt okänd. Det finns få uppgifter om fångst av havsmus i loggboksdata, mellan 9 och 121 kg 2009-2018. Broskfiskar är generellt känsliga för klämskador, då de saknar revben som skyddar de inre organen, och det är oklart om havsmus kan överleva om man sätter tillbaka den efter fångst. Artens biologi med sen könsmognad och låg fekunditet/små ungkullar gör arten känslig för fiske. Arten fångades i provfisken 1946-1947 men fångas numera sällan vilket tyder på en kraftig beståndsminskning under 1900-talet (Hagberg m.fl.). Arten klassas som Nära hotad NT i Europa (2014). Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 km² och förekomstarean (AOO) till 1700 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. IBTS data 1982-2018 visar små fångster men att arten ökat över tiden och goda fångster senaste 5 åren. Minskningstakten har uppgått till 30 (30-50) % under de senaste 60 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex, minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och faktisk eller potentiell exploatering av arten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bcd).  

Kategori 2015:
EN  
Kriterium 2015:
B1ab(iii,v)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter