ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Anguilla anguilla

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Anguillidae  
Vetenskapligt namn:
Anguilla anguilla  
Svenskt namn:
ål  

Kategori 2020:
CR  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Ålen reproducerar sig i Sargassohavet varifrån den flyttar till uppväxtområden i Europa och Nordafrika. Mer än 5 procent av det europeiska beståndet bedöms ha haft sitt uppväxtområde i Sverige. I Sverige finns viktiga områden längs kusterna samt i insjöar och vattendrag, främst i den södra halvan av landet. Arealen tillgängliga uppväxtområden har minskat kraftigt under 1900-talet till följd av omfattande vattenkraftsutbyggnad men även utdikningar och sjösänkningar har haft en negativ påverkan. Uppvandringen i svenska vattendrag på väst- och ostkusten började minska kraftigt redan under 1950-talet och har legat på en i stort sett konstant, men mycket låg nivå sedan slutet av 1990-talet. Tillbakagången i Sverige inleddes således flera decennier innan den uppmärksammades i Västeuropa. I Europa som helhet har rekryteringen av glasålar minskat dramatiskt sedan början av 1980-talet; totalt sett beräknas mängden glasål ha minskat med >90% under perioden 1980-2018. I ett längre perspektiv, i relation till förhållandena kring 1950, kan mängden ankommande glasål ha minskat med upp till 95-99%. Minskningen är större i Nordsjöområdet och i Östersjön än i sydvästra Europa och i Skandinavien ligger mängden ankommande glasål under 7% av de historiska nivåerna. 2018 var rekryteringen i Nordsjöområdet 2 ,1% av rekryteringen under referensperioden 1960-1979. Under 2000-talet har mängden glasål legat på en mycket låg nivå men 2010/2011 skedde ett trendbrott och marginella lökningar kunde ses i såväl Nordsjöområdet som resten av Europa. Svensk förekomst: Regelbunden förekomst, ej reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 85 (75-99) % under de senaste 40 åren. Beräknat på en generationslängd på 15 år och tre generationer. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex, minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet, faktisk eller potentiell exploatering av arten och negativ påverkan (en stor del av populationen (15-91 % beroende på uppväxtområde) är infekterad av den från Asien till Europa oavsiktligt införda parasitiska simblåsemasken Anguillicola crassus, vilka effekter det har på populationsnivå är dock ej klarlagt.). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. (A2bcde).  

Kategori 2015:
CR  
Kriterium 2015:
A2bcde  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter