ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Anarhichas lupus

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Anarhichadidae  
Vetenskapligt namn:
Anarhichas lupus  
Svenskt namn:
havskatt  

Kategori 2020:
EN  

Kriterium 2020:
A2bd  

Kriteriedokumentation 2020:
Havskatt förekommer på båda sidor av Atlanten: från USA till Grönland, samt från Island till Novaja Semlja och söderut till norra Irland och centrala Nordsjön. I svenskt närområde förekommer arter i Skagerrak, Kattegatt och sparsamt till sällsynt i Öresund. Kommersiellt fångas havskatt huvudsakligen som bifångst i bottentrålfisket. Det finns inga fångstregleringar i Europa, men i Kanada är arten skyddad efter en kraftig beståndsnedgång. Landningsdata från hela bedömningsperioden visar på ca 89% minskning i Sverige och 65% totalt. Under 1980-talet landades i snitt ca 2800 ton att jämföra med något hundratal ton i snitt efter 2000-talet. Sedan 1997 har fångsterna gått stadigt nedåt. Havskatt är en hårdbottenart och trålning är därför en mindre bra provtagningsmetod för populationsövervakning. Internationella bottentrålningar (IBTS) visar låga populationsnivåer i början av 1980-talet, en topp kring 1993 och därefter sjunkande fångster (fångas inte alls i slutet av tidserie). Då arten har sin sydgräns i centrala Nordsjön är det möjligt att tillbakagången delvis är klimatrelaterad. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (7000-33000) km² och förekomstarean (AOO) till 278 (56-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 77 (65-89) % under de senaste 40 åren. Baserat på landningsdata. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och faktisk eller potentiell exploatering av arten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2bd).  

Kategori 2015:
EN  
Kriterium 2015:
A2bd  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter