ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Alces alces

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Cervidae  
Vetenskapligt namn:
Alces alces  
Svenskt namn:
älg  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
A1b  

Kriteriedokumentation 2020:
Älgen förekommer i skogsmark över hela Sverige men saknas på Gotland. Efter en extremt stark populationstillväxt under 1970- och 1980-talet har beståndet minskat. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Beståndet har beräknats till 300000-400000 individer, varje år skjuts cirka 100000. Cirka 75% av stammen beräknas vara reproduktiva djur. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen har under de senaste 21 åren uppgått till 28 (0-53) % men har nu upphört och populationen förväntas återhämta sig helt. Beräknas enligt metoder i Knape(2016). Trots att älgen uppenbarligen minskat kraftigt bedömer vi inte att det finns någon egentlig utdöenderisk, då älgstammens storlek är helt beroende av jakttrycket. Om jakttrycket minskar kommer älgstammen snabbt att öka. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex (baserat på Jägareförbundets älgobs.). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A1b).  

Kategori 2015:
LC  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter