ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Lepus timidus

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Leporidae  
Vetenskapligt namn:
Lepus timidus  
Svenskt namn:
skogshare  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
A2ce  

Kriteriedokumentation 2020:
Skogshare förekommer främst i skogsmark och är utbredd över nästan hela Sverige. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde (antas försvinna mer och mer från Götaland och Svealand i och med varmare, snöfattiga vintrar.), förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer (störst minskning antagligen i Svealand och Götaland.). Har minskat i södra Sverige, minskningen antagligen mindre i Norrland, även om avskjutningen minskar även där. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-20) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan (konkurrens med fälthare och hybridisering). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ce).  

Kategori 2015:
LC  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter