ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Eurynome aspera

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Majidae  
Vetenskapligt namn:
Eurynome aspera  
Svenskt namn:
korthornad knölkrabba  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
B1ab(iii)+2ab(iii)  

Kriteriedokumentation 2020:
Eurynome aspera tillhör spindelkrabborna, men har betydligt kortare ben är arterna i släktena Macropodia och Inachus. Utanför svenska vatten har arten påträffats i västra Norge, Färöarna och Brittiska öarna söderut till Nordvästafrika samt i Medelhavet. I våra vatten förekommer krabban längs hela Sveriges västkust söderut till Öresund. Jägerskiöld rapporterar den från 56 stationer från nordligaste Bohuslän till Varbergstrakten (Glommen) under den undersökning som gjordes 1921-38. Eurynome aspera lever på hårdbotten, sten-, grus-, skal- och sandbottnar, ibland också inblandade med lera. Arten påträffas talrikast inom djupintervallet 10-40 m, men utanför Sverige har den observerats på djup ända ned till 182 meter. Arten tycks ha gått tillbaka under hela 1900-talet, men ökade åter ökat något i början av 2000-talet. Möjligen uppvisar arten stora naturliga populationssvängningar, men detta är svårt att säga då den aldrig studerats närmare. Théel omnämner arten från ett flertal lokaler i Gullmarsområdet och skriver beträffande vissa av dem "... under åren 1893-1900 jämförelsevis talrikt, sedermera i ständigt aftagande". I Svenska artprojektets marina inventering huvudsakligen återfunnen på utsjöbankarna i Kattegatt, vilket var förväntat med tanke på artens habitatkrav. Även några fynd på utsjöbanken Persgrunden i Skagerrak. Artens kustnära habitat är utsatt för omfattande sedimentation till följd av övergödning, vilket möjligen kan vara en alternativ förklaring till tillbakagången under 1900-talet. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (4-12). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (9900-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 1000 (120-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
B1ab(iii)+2ab(iii)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter