ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Inachus phalangium

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Inachidae  
Vetenskapligt namn:
Inachus phalangium  
Svenskt namn:
smalnosig spindelkrabba  

Kategori 2020:
DD  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Inachus phalangium är en spindellik krabba med långa ben. Den totala utbredningen är från norska västkusten ned till Kap Verde-öarna och Västafrikas kust, samt in i Medelhavet.I våra vatten är arten ovanligt förekommande i Skagerrak och norra Kattegatt. Arten förekommer från 10 m ned till ca 60 m djup, på sandblandade bottnar med inslag av sten, grus och skal. Den lever associerad med havsanemoner och kan därför vara svår att fånga. Kan således vara förbisedd. Under Svenska artprojektets marina inventering återfanns arten endast på fyra lokaler, två i Skagerrak och två i Kattegatt. Arten tycks ha gått tillbaka kraftigt i norra Bohuslän under senare delen av 1900-talet, medan dess status längre söderut är i stort sett okänd. Artens habitat utsatt för omfattande sedimentation. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.  

Kategori 2015:
DD  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter