ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Geryon trispinosus

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Geryonidae  
Vetenskapligt namn:
Geryon trispinosus  
Svenskt namn:
tretandskrabba  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
B1ab(iii)  

Kriteriedokumentation 2020:
En krabba med karakteristisk hexagonal form, där bredden motsvarar 5/4 av längden. Storlek omkring 80 mm i längd och 98 mm i bredd (hannar, honor är ngt mindre). Utpräglad djupvattensart som lever nedgrävd i mjukbottnar. Arten återfinns närmast längs Danmarks nord- och västkust, upp längs Norges kust mot Shetland, Färöarna och Island. I svenska vatten förekommer arten i Kattegatt och i Skagerrak, där den är spridd men ej allmän. På 1960-talet förekom G. trispinosus ofta i trålfångst, men numera är den en sällsynt bifångst. I Kosterområdet har arten minskat, men är vanligare i trålfria områden. Arten har även gått tillbaka i Gullmaren. Från Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 föreligger endast ett fynd. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (1000-10000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)).  

Kategori 2015:
DD  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter