ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Pirimela denticulata

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Pirimelidae  
Vetenskapligt namn:
Pirimela denticulata  
Svenskt namn:
näskrabba  

Kategori 2020:
DD  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Pirimela denticulata är en liten krabba som lätt kan föväxlas med små exemplar av strandkrabba Carcinus maenas. Dess totala utbredning är från Norges västkust, ned till Iberiska halvön och nordvästra Afrikas kust till Kap Verde-öarna, samt in i Medelhavet till Adriatiska havet. Generellt är arten ovanlig i hela sitt utbredningsområde. I svenska vatten är den ovanligt förekommande i Skagerrak och längs Bohuskusten, men har påträffats så långt söderut som Göteborgs skärgård. Den lever på sand- och grusbottnar på 20 till 50 meters djup, i förhållandevis strömt vatten. Inga fynd gjorda under Svenska artprojektets marina inventering trots eftersök, bl a på en lokal från vilken Jägerskiöld rapporterar arten från undersökningar 1921-1938. Arten kan möjligen vara förbisedd på grund av sin ringa kroppsstorlek, men är samtidigt sannolikt negativt påverkad av den omfattande bottentrålningen. Svensk förekomst: Möjligen nationellt utdöd, Svensk invandringshistoria: Spontan. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.  

Kategori 2015:
DD  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter