ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Thia scutellata

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Thiidae  
Vetenskapligt namn:
Thia scutellata  
Svenskt namn:
nagelkrabba  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
D2  

Kriteriedokumentation 2020:
Thia scutellata är en liten grävande krabba, vars ryggsköld är hjärtformad med avsmalnande bakparti. Artens totala utbredning är från sydvästra Norges kust i norr, ned till nordvästra Afrikas kust i söder, samt in i Medelhavet till Grekland. I svenska vatten är krabban mycket ovanligt förekommande i Skagerrak, längs Bohuskusten ned till Kattegatt. Arten lever på sandiga mjukbottnar från 10 till 45 meters djup, i undantagsfall ned till 110 meter. Arten gräver i ytlagret av bottensubstratet och har en viss preferens för grövre sandbottnar med inslag av skalgrus, av den typ där man ofta även finner lansettfisk, Branchiostoma lanceolatum. I Svenska artprojektets marina inventering funnen på utsjöbanken Fladen i Kattegatt (2005, 2007) samt vid Bonden utanför Gullmaren (2008). Det sistnämnda var första fyndet vid Bonden sedan 1932 då Alander rapporterade arten därifrån. Arten är också rapporterad från Segelskären i Kosterområdet. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (3-5). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
D2  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter