ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Atelecyclus rotundatus

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Atelecyclidae  
Vetenskapligt namn:
Atelecyclus rotundatus  
Svenskt namn:
cirkelkrabba  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
D2  

Kriteriedokumentation 2020:
Atelecyclus rotundatus är en liten krabba med karakteristiskt rundad ryggsköld som är ungefär lika bred som lång. Artens totala utbredning är från västra Norge och Shetlandsöarna, ned till Sydafrika, samt in i Medelhavet till Grekland. Den är ovanligt förekommande i Skagerrak. Från svenska vatten föreligger ett fåtal fynd, bl a från Kosterområdet, Gullmarsfjorden och Svaberget. Krabban lever på grövre mjukbotten med sand och grus, från 15 till 90 meters djup, undantagsvis djupare ända ned till 800 meter. Under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 gjordes två fynd; ett på utsjöbanken Fladen i Kattegatt och ett i Skagerrak på en lokal väster om Härmanö. Eftersom arten är så sällsynt finns inga indikationer på minskning, men det är troligt att den är känslig för bottentrålning. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (4-7). Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
D2  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter