ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Munida rugosa

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Munididae  
Vetenskapligt namn:
Munida rugosa  
Svenskt namn:
småögd trollhummer  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
B1ab(iii)+2ab(iii)  

Kriteriedokumentation 2020:
Munida rugosa är en trollhummer som kan bli 75 mm stor. Dess totala utbredning inkluderar Västnorge och Shetland i norr, ned till Portugal och Madeira i söder samt in i Medelhavet. I svenska vatten mindre allmän i Skagerrak och vid Bohuskusten. Huvudsaklig utbredning i Kosterområdet. Arten lever på varierande bottnar - från ren hårdbotten till fastare mjukbotten - från 40 meters djup ned till ca 300 meter. I våra vatten dock vanligen grundare, från ca 15 meters djup. I Svenska artprojektets marina inventering ett antal fynd från Skagerrak samt ett från området väster om Orust. Arten är sannolikt negativt påverkad av trålning, åtminstone i de djupare delarna av sitt utbredningsområde. I uppföljning med ROV som utförts i trålskyddade områden i Koster – och Väderöfjorden visar att arten här är ganska allmän. Sannolika observationer av arten har även gjorts från inventeringar med video utförda av länsstyrelserna den senaste tioårsperioden. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7000 (6000-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 500 (260-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
B1ab(iii)+2ab(iii)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter