ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Munida tenuimana

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Munididae  
Vetenskapligt namn:
Munida tenuimana  
Svenskt namn:
slätbukig trollhummer  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
B1ab(iii); D2  

Kriteriedokumentation 2020:
Munida tenuimana är en djupvattenlevande trollhummer med påfallande stora ögon. Den är ganska stor jämfört med de andra arterna i släktet och kan bli 90 mm stor. Artens totala utbredning inkluderar de östra och västra delarna av Nordatlanten. I våra vatten har arten sin huvudsakliga utbredning i det sk Brattenområdet, samt i närliggande områden i Skagerrak. Arten lever på mjuk- och skalgrusbottnar på 400-1800 meters djup, i våra vatten från ca 120 meter. I Svenska artprojektets marina inventering finns ett knappt tiotal fynd från Skagerrak, samt ett synnerligen otippat inne i Gullmarsfjorden. Det sistnämnda dock sannolikt ej från någon population. Inventeringsfynden i huvudsak gjorda på lokaler som trålas mindre, eller är skyddade från trålning. Arten är sannolikt negativt påverkad av den omfattande bottentrålningen. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (3-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (2200-4500) km² och förekomstarean (AOO) till 2500 (72-3000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ab(iii); D2).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
B1ab(iii); D2  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter