ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Galathea dispersa

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Galatheidae  
Vetenskapligt namn:
Galathea dispersa  
Svenskt namn:
lugghårig trollhummer  

Kategori 2020:
DD  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Trollhummern Galathea dispersa är en av de fem arter i släktet som förekommer i svenska vatten. Dess totala utbredningsområde är från Nordnorges kust ned till Marocko, samt i hela Medelhavet. Från svenska vatten föreligger endast fåtaliga fynd från Skagerrak. Vid Bohuskusten påträffas arten på varierande botten, ofta mjukbottnar med inslag av skal, sten och grus, på mellan 25 och 90 m djup. I Norge finns den från 10 m till 400 m djup. Arten är i likhet med sin släkting G. nexa huvudsakligen nattaktiv. G. dispersa och G. nexa är mkt lika och svåra att skilja åt. Endast ngt enstaka fynd från Svenska artprojektets marina inventering. Arten är ganska stor och påverkas sannolikt negativt av den omfattande bottentrålningen. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.  

Kategori 2015:
DD  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter