ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Galathea nexa

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Galatheidae  
Vetenskapligt namn:
Galathea nexa  
Svenskt namn:
ullig trollhummer  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
B1ab(iii)  

Kriteriedokumentation 2020:
Trollhummern Galathea nexa är en av de fem arter i släktet som förekommer i svenska vatten. Dess totala utbredning sträcker sig från Nordnorge och Färöarna, ned till Kanarieöarna i söder. Dessutom finns arten i de västra och centrala delarna av Medelhavet. I våra vatten återfinns G. nexa hvudsakligen i ett begränsat område i centrala Skagerrak på djupa mjukbottnar på 100-300 meters djup, men är även rapporterad från Kattegatt. I Svenska artprojektets marina inventering ett flertal fynd från centrala Skagerrak, samt ett fynd från inre Gullmarsfjorden. Arten är i likhet med sin släkting G. dispersa huvudsakligen nattaktiv. G. dispersa och G. nexa är mkt lika och svåra att skilja åt. Arten är ganska stor och påverkas sannolikt negativt av den omfattande bottentrålningen. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3500 (1250-5000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
B1ab(iii)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter