ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Calocarides coronatus

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Axiidae  
Vetenskapligt namn:
Calocarides coronatus  
Svenskt namn:
krongrävkräfta  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
B1ab(iii); D2  

Kriteriedokumentation 2020:
C. coronatus är en grävande art som gör gångar i djupa mjukbottnar, helst i fastare lera, på mellan 80 och 1200 meters djup. Dess totala utbredning är från norra Nordsjön ned till Spaniens Medelhavskust. Det är dock bara i Nordsjön som arten påträffats någorlunda frekvent, söderöver är den extremt sällsynt. I svenska vatten förekommer arten endast i Skagerrak. I Jägerskiölds undersökningar (1921-38) återfanns arten utanför Koster samt väster om Väderöarna. Under svenska artprojektets marina inventering är arten endast återfunnen i det sistnämnda området; det sk Brattenområdet. I detta områdes yttre delar finns den "grävvänliga" lera som arten lever i. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1200-2500) km² och förekomstarean (AOO) till 800 (44-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ab(iii); D2).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
B1ab(iii); D2  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter