ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Pontophilus spinosus

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Crangonidae  
Vetenskapligt namn:
Pontophilus spinosus  
Svenskt namn:
tretaggig mudderräka  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
B1ab(iii)+2ab(iii)  

Kriteriedokumentation 2020:
Pontophilus spinosus är en relativt djupt levande räka, som kan bli drygt 50 mm stor. Den kan vara svår att skilja från den närstående P. norvegicus. Artens totala utbredning sträcker sig från Lofoten i norr till Spanien och nordöstra Afrikas kusti söder, samt in i Medelhavet. I svenska vatten återfinns arten i Skagerrak och djupare delar av Kattegatt ned mot Öresund. P. spinosus lever på sandblandad lerbotten på mellan 15 och 150 m djup (undantagsvis ned till 500 m). Vid svenska kusten förekommer arten vanligen mellan 30 och 100 meters djup. Den är relativt ovanlig i hela sitt utbredningsområde. Under Svenska artprojektets marina inventering spridda fynd från norra Bohuslän ned till södra Kattegatt. Sannolikt negativt påverkad av den omfattande bottentrålningen, men har hittats i större delen av sitt ursprungliga utbredningsområde, varför arten nedgraderas en kategori. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-12). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (4000-14000) km² och förekomstarean (AOO) till 1700 (1400-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
B1ab(iii)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter