ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Dichelopandalus bonnieri

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Pandalidae  
Vetenskapligt namn:
Dichelopandalus bonnieri  
Svenskt namn:
korallräka  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
D2  

Kriteriedokumentation 2020:
Dichelopandalus bonnieri är en djuplevande räka som i regel påträffas nedom 70 m, men kan förekomma från 20-400 m. Arten är i svenska vatten känd från ögonkorallrevet i Säckenområdet i norra Bohuslän. Under Svenska artprojektets marina inventering påträffades arten på tre ytterligare lokaler; 2007 i södra Brattenområdet samt 2008 på två ställen på Kummelbank i Kattegatt. Dess utbredning i svenska vatten är således ganska spridd, men det habitat där arten kan förekomma ("revmiljö") är mycket begränsad. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (4-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (300-1200) km² och förekomstarean (AOO) till 30 (12-50) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
B1ab(iii)+2ab(iii); D2  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter